ઓ ઇશ્વર  ભજીએ તને મોટું છે તુજ નામ

( O Ishwar Bhajeeae Tanay Motu Che Tuj Nam )

O Lord We Worship you, Great is your Name

 

ગુણ તારાં નિત ગાઇએ થાય અમારાં કામ

(Gun Tara Nit Gaiae Thaye Amara Kam)

We Sing your Glory Constantly and Achieve Success Always

 

હેત લાવી હસાવ તું સદા રાખ દિલ સાફ

( Het Lavee Hasav Tu Sada Rakh Dill Saaf )

Make Us Smile by your Affection, Always Keep Our Hearts Pure

 

ભૂલ ક્દી કરીએ અમે તો પ્રભુ કરજે માફ

( Bhool Kadee Kareeae Ame To Prabu Karje Maaf )

Whenever We Commit Mistakes, Forgive Us O Lord